Onze missie en visie

Missie:

Samen werken wij aan goed onderwijs voor ieder kind. Op de Zaanenschool kunnen kinderen op een veilige plek zichzelf zijn en het beste uit zichzelf halen, zodat de kinderen met kennis en vaardigheden, en een positief zelfbeeld, de school verlaten.

Wij willen de maatschappelijke ongelijkheid verkleinen door actief de verschillen in startpositie van onze leerlingen te minimaliseren.

     

Visie:

Visie op leren: Hoe komen leerlingen op effectieve, efficiente en aangename wijze tot kennis, vaardigheden en houdingsaspecten?

Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het lange termijngeheugen terecht komen. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden.

De leerkracht is een professional die de leerlingen stuurt op het verwerven van kennis. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. De leerkracht activeert de voorkennis om verbinding te maken tussen wat de leerling al weet en de nieuwe leerstof. Nieuwe kennis is beter te begrijpen als deze kan worden vastgehaakt aan reeds aanwezige relevante kennis. Naast het overbrengen van kennis is het inzicht krijgen van en invloed uitoefenen op het eigen leren en belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Op deze manier wordt het eigenaarschap van de kinderen bevorderd.

Veel onderwijstijd besteden we aan de basisvakken rekenen, taal en lezen. Door kwalitatief goede instructie behalen de leerlingen minimaal de basisdoelen (1F) en streven we naar het behalen van de 1S/2F doelen.

Als je leert, ga je iets doen wat je daarvoor nog niet beheerste. Dat is niet altijd leuk. De leerkracht geeft de leerlingen vertrouwen en daagt ze uit, zodat ze gemotiveerd blijven om te leren. Ze behalen succeservaringen en ervaren dat leren ook plezier geeft.

Visie op leren organiseren: Hoe geven wij als school vorm aan het leerproces (didactiek, curriculum, toetsing etc.)

Wij bieden onze leerlingen een veilige, ordelijke en voorspelbare omgeving. De schoolregels zijn eenduidig en de leerkrachten gebruiken hetzelfde klassenmanagement, dezelfde regels en structuren. Onze pedagogische aanpak is verweven binnen ons onderwijs en is geen apart vak. In de klassen hangen pedagogische aanpakkaarten (Kwink), die de leerkrachten gebruiken om dezelfde taal te spreken. Gedurende het hele jaar wordt er gewerkt aan groepsvorming.

De leerkracht is de professional en hanteert bewezen leerstrategieƫn. Alle kinderen, hebben behoefte aan instructie, oefenen en automatiseren. De instructieprincipes van EDI (expliciete directie instructie) zijn hierbij de basis.

Na het overbrengen van de kennis van de leerkracht leren de leerlingen, zowel op pedagogisch als didactisch gebied, van zichzelf en van/met elkaar.

ICT wordt ingezet als hulpmiddel en is ondersteunend aan de lesstof.

Wij zien de samenwerking met ouder en kind als een belangrijk onderdeel van het persoonlijk groeiproces. Dit betekent dat leren niet alleen op school gebeurt. In deze samenwerking is wederzijds vertrouwen, betrokkenheid en openheid essentieel.

Visie op veranderen en verankeren: Hoe blijven wij gelegitimeerd verbeteren, veranderen en verankeren?

Wij zijn continu bezig met ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen. Dit betekent dat wij door scholing en het volgen van ontwikkelingen onze visie actueel houden. Wij laten ons informeren door wetenschappelijk onderzoek (evidence informed) en onderzoeken nieuwe inzichten, daardoor maken we bewust keuzes wat we wel en niet veranderen. Wij werken met ambitiekaarten, waarin wordt beschreven wat we willen bereiken en kwaliteitskaarten, waarin staat beschreven hoe we als school alledaagse situaties vormgeven. Deze kaarten worden jaarlijks geƫvalueerd en waar nodig aangepast.

Kernwaarden Zaanenschool:

Om tot groei te komen:

  • Ruimte
  • Autonomie
  • Vertrouwen: op de eerste plaats zelfvertrouwen, dus vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden, maar ook vertrouwen in de mogelijkheden en meerwaarde van samenleven en samenwerken met anderen.
  • Hoge verwachtingen
  • Samenwerken